ORCHESTER KLANGKOLLEKTIV WIEN

Peter Puskás
PUSKAS INTERNATIONAL
artist management & consultancy | www.puskasinternational.com
office@puskasinternational.com
+371 28 373 892

Rémy Ballot
Gründer & Dirigent Klangkollektiv Wien
ballot@klangkollektiv.at

Norbert Täubl
Gründer Klangkollektiv Wien                                            
taeubl@klangkollektiv.at                                                  
+43 1 9665 603

Theresa Aigner
Backoffice Klangkollektiv Wien                                                              
office@klangkollektiv.at                                                    

Weitere Mitarbeiterinnen:
Iris Ballot
Stefanie Kropfreiter
Elena Biosca

ORCHESTER KLANGKOLLEKTIV WIEN

Peter Puskás
PUSKAS INTERNATIONAL
artist management & consultancy | www.puskasinternational.com
office@puskasinternational.com
+371 28 373 892

Rémy Ballot
Gründer & Dirigent Klangkollektiv Wien
ballot@klangkollektiv.at

Norbert Täubl
Gründer Klangkollektiv Wien                                            
taeubl@klangkollektiv.at                                                  
+43 1 9665 603

Theresa Aigner
Backoffice Klangkollektiv Wien
office@klangkollektiv.at                                                    

Weitere Mitarbeiterinnen:
Iris Ballot
Stefanie Kropfreiter
Elena Biosca